Skitser til nye byrum ved Vordingborg Station

Nu foreligger skitser der viser hvordan området omkring stationen i fremtiden vil kunne udformes.

Som et led i planlægningen af omdannelsen af området omkring Vordingborg Station blev der 12. juni afholdt workshop om indholdet af de nye byrum, der skal etableres ved Vordingborg Station.

Det er resultaterne fra workshoppen, der nu er blevet visualiseret.
Skitseprojekterne kan ses i Campuscaféen på Vordingborg Station samt på Kulturarkaden (Vordingborg Bibliotek) frem til den 22. august. Udstillingen vil være bemandet med medarbejdere fra planafdelingen 20. august kl. 15.00 – 17.00.

Eventuelle kommentarer/bemærkninger/ændringsforslag kan fremsendes til vine@vordingborg.dk senest den 22. august kl.12.00.

Efterfølgende vil skitserne blive behandlet i Udvalget for Plan og Teknik med henblik på realisering af ændringer i Algade og omkring stationen i foråret 2020. I området mellem Marienbergvej, Algade og Chr. Winters vej, vil den konkrete udførelse af byrummene skulle koordineres med det
nybyggeri der planlægges der.

Se mere her: https://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/by-og-
landdistriktsudvikling/vordingborg-by

Projektet støttes af midler fra Realdania.
Vordingborg får ny international attraktion

Spektakulære kunstgynger for alle aldre kommer til Vordingborg.

Udlandet har allerede nydt godt af kunstgyngerne, som både har været udstillet på Tate Modern i London og installeret i Sydkorea. Nu installeres de for første gang permanent – i Vordingborg.

Ny velkomst

Mange af områdets borgere har længe ønsket en mere attraktiv ankomst fra Københavnsvej ind til Vordingborg by, hvor det nye vandhus og TV 2 Øst ligger. Det bliver nu til virkelighed med kunst i verdensklasse på udearealerne omkring det nye Vandhus.

”Vi har ønsket at skabe en anderledes og mere legende ankomst til byen. Med uddannelsesinstitutioner, skoler, børnehaver, villakvarter og idrætscenter er området centralt og fuldt af store udviklingsmuligheder for Vordingborg Kommune i form af eksempelvis øget bosætning. Vi har haft en vision om noget anderledes og spektakulært på stedet, som kan tiltrække og skabe international opmærksomhed, siger Thorbjørn Kolbo, formand for udvalget for Kultur, Idræt og fritid.

Kunstnere med lokale rødder

Det er den internationalt anerkendte kunstnergruppe SUPERFLEX, som står bag. Til Vordingborg har kunstnergruppen valgt at videreudvikle deres markante orange gynger i forskellige størrelser og højder, som placeres på dels forpladsen og dels arealet ved bagindgangen til Vordingborg Kommunes nye Vandhus.

Gyngerne hedder officielt One Two Three Swing! og blev skabt i 2017 til den store turbinehal i Tate Modern i London, hvor SUPERFLEX, som en anerkendelse af deres arbejde, blev udvalgt til at lave det årligt kommissionerede værk, The Hyundai Commission. Projektet er siden blevet vist i København og Tyskland og i Sydkorea har de blandt andet givet Kronprinseparret en gyngetur. Nu kommer hovedværket hjem til den egn, hvor to af de tre SUPERFLEX-medlemmer kommer fra.

”At gynge er den første oplevelse vi har af at udfordre tyngdekraften. Når vi gynger, oplever vi en særlig frihed, næsten følelsen af at give slip,” fortæller Bjørnstjerne Christiansen, som er en del af SUPERFLEX. Bjørnstjerne er, ligesom Jakob Fenger, en anden af gruppens i alt tre medlemmer, vokset op i Vordingborg Kommune, og nu står de bag det spektakulære kunstværk, som skal indbyde til aktivitet, nysgerrighed, samtale og leg.

En del af hverdagen

Det er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet, DGI-husets bestyrelse, Vordingborg Billedkunstråd og medlemmer fra KIF-udvalget, der har arbejdet for at nytænke rammerne for et område til leg, fysisk aktivitet og fællesskab, der understøtter Vordingborg Kommunes strategi om sundhed og bevægelse for alle aldre. Arbejdsgruppen har i tæt samarbejde med Statens Kunstfond arbejdet på at finde kreative og nytænkende måder at signalere strategien på.
”I Statens Kunstfond oplever vi, at flere og flere kommuner arbejder ambitiøst på at gøre kunst til en del af borgernes hverdag. Det vil vi gerne bakke op om med projekter som det her, der viser, at kunst i vores offentlige rum kan være meget andet end en skulptur på et torv eller et maleri på en gavl. Jeg er sikker på, at SUPERFLEX’ værk vil opfordre til leg, larm og socialt samvær og give alle, der kommer her, en god og anderledes kunstoplevelse, siger Søren Taaning, Formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Her ses blandt andre Kronprinsparret afprøve gyngerne i Sydkorea
Valdemarsgade i Vordingborg lukkes

Straks efter Vordingborg Festuge, der afholdes i uge 28, lukkes Valdemarsgade fra 15. juli til 4. august 2019. Valdemarsgade er fortsættelsen af Næstvedvej ind igennem Vordingborg by.

Mere sikkert for både bløde trafikanter og bilister

Trafikforholdene i krydset Valdemarsgade og Badstuegade i Vordingborg midtby skal nu forbedres.
Når arbejdet er afsluttet vil forholdene for både bløde trafikanter og bilister blive væsentligt forbedret.

Vejkrydset ved Valdemarsgade og Badstuegade i Vordingborg midtby skal forbedres og gøres mere sikkert for både bløde trafikanter og bilister. Valdemarsgade bliver derfor lukket midlertidigt den 15. juli til 4. august, mens arbejdet står på.

Vejkrydset ved Valdemarsgade og Badstuegade i Vordingborg har længe været en trafikal udfordring. Bilister som kommer kørende ad Valdemarsgade skal i dag holde tilbage for de fodgængere, cyklister og bilister, som kommer ud fra sidegaden Badstuegade. Det er ikke alle
bilister, som har været opmærksomme på dette forhold, hvilket har skabt flere uheld de seneste år i det trafikerede kryds midt i Vordingborg by.

Vigepligtsforholdene bliver derfor nu ændret, så vejkrydset Valdemarsgade/Badstuegade fremover bliver et almindeligt T-kryds.Det betyder, at man fremover ikke har vigepligt for trafik fra
Badstuegade, hvis man kommer kørende ad Valdemarsgade. Samtidig flyttes den eksisterende fodgængerovergang 60 meter mod øst på Valdemarsgade, så overgangen kommer til at ligge mellem det nye Borgercenter og Vordingborg Rådhus. Det nye fodgængerfelt bliver en
kombination af en rød hævet flade og en fodgængerovergang og vil tilgodese adgangen til og fra det nye Borgercenter, hvilket også er en del af den generelle byplanlægning og projektet ”De Røde
Løbere”.

Har længe været et stort ønske

Formand for Udvalget for Plan og Teknik Michael Larsen ser frem til, at forholdene for fodgængere og trafikanter bliver bedre i Valdemarsgade: ”Vi er nok mange, som har oplevet de misforståelser som hurtigt kan opstå i det kryds, fordi bilister, som ikke er vant til at køre ad Valdemarsgade, godt
kan blive overrasket over de lidt utraditionelle vigepligtsforhold. Det har derfor også længe været et stærkt ønske fra lokale borgere, at forholdene blev forbedret, så trafikken gennem Valdemarsgade kan afvikles mere glildende og sikkert. Efter at Kvickly er flyttet fra Rådhustorvet, er der heller ikke den samme trafik af fodgængere fra Rådhustorvet over Valdemarsgade til Badstuegade. Så det giver rigtig god mening, at vi i stedet for etablerer et nyt fodgængerfelt ud for det nye Borgercenter
og dermed skaber en bedre sammenhæng mellem rådhuset, Borgercenteret og Algade” siger Michael Larsen.

Arbejdet med at forbedre vejkrydset i Vordingborg midtby vil også medføre, at fliser, heller og gamle gadelamper skal fjernes. Det samme gælder for den store betonplade, som ligger under den nuværende belægning i Valdemarsgade. Inden arbejdet påbegyndes, vil der blive opsat skilte som gør opmærksom på, at der er omkørsel rundt om rådhuset via Vognmandsmarken og Vævergangen. Den offentlige trafik i Valdemarsgade vil også blive berørt af arbejdet.

Kilde: Vordingborg Kommune

Valdemarsgade i Vordingborg
Bevarende lokalplan for Lindholm sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har godkendt ”Forslag til Bevarende Lokalplan O 10.07.01 for Lindholm Ø.
Udarbejdelsen af lokalplanen blev igangsat i marts 2019 i forbindelse med DTU Veterinærinstituttets fraflytning af øen Lindholm ultimo 2019 og regeringens planer om etablering af et udrejsecenter på øen for udlændinge, der er uønskede i Danmark.
Forslaget er udarbejdet med henblik på, at de bærende bevaringsværdier på Lindholm Ø beskyttes, og at øens kulturarv bevares og sikres.

Øen Lindholm er i kommuneplanen udpeget som Kulturmiljø

Lindholm, med dens særlige bebyggelse og beplantning, er en vigtig formidler af en helt særlig kulturarv. Øen blev i 1925 købt af staten, som i 1926 oprettede en forsøgsstation for mund- og klovsyge. Fra 1938 blev der her fremstillet vaccine mod mund- og klovsyge. Forskningsstationen blev indrettet på denne ø specielt med henblik på at kunne hindre smittespredning.

Bevarelsen af kvaliteterne i kulturmiljøet Lindholm Ø, de enkelte huse, bebyggelsesstrukturen og haven og de landskabelige elementer afhænger af, hvordan eventuelle ændringer gennemføres – om der tages de fornødne hensyn til øens kulturmiljø som helhed. Det er netop sammenhængen mellem de bevaringsværdige bygninger, deres funktion og landskabet imellem og omkring dem, der gør øen til et særligt kulturmiljø.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over at den bevarende lokalplan nu er udarbejdet og klar til at komme i offentlig høring:

”Lokalplanforslaget handler om at bevare den helt unikke kulturarv, vi finder på øen, som jo er et vigtigt stykke danmarkshistorie. Øen har igennem knap 100 år givet arbejde til mange mennesker og fortæller os om dansk landbrugs succeshistorie, hvor udvikling og forskning har skabt sunde besætninger og sikret stor eksport. Jeg håber, at en ny regering kommer på nye tanker med hensyn til anvendelsen af øen. Ikke mindst for at handle økonomisk ansvarligt og fokusere på velfærd. Gennemføres planerne om et udrejsecenter på Lindholm, håber jeg på at vores nye regering vil respektere vores bevarende planlægning for en markant kulturarv af national betydning på Lindholm Ø”, siger Mikael Smed.

Den bevarende Lokalplan for Lindholm Ø vil alene regulere de bevaringsværdige bygninger og omgivelser så som have, landskab og beplantning, således at de som bevaringsværdigt udpegede elementer ikke må ændres eller fjernes. Lokalplanens formål er således at sikre både bygningsmæssige og landskabsmæssige bevaringsværdier.

Lokalplanforslaget er i fire ugers høring fra den 07. juni til den 05. juli 2019, og forventes vedtaget i august 2019.
Grænse for sikkerhedsstillelse ved byggeri- og anlægsarbejde hæves til 1.000.000 kr.

Vordingborg Kommune vil være Danmarks bedste håndværkerkommune. Som et led i det har Kommunalbestyrelsen netop hævet grænsen for garantistillelse ved byggeri og anlæg med 100 procent.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. juni at hæve grænsen for sikkerhedsstillelse i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder, fra den nuværende grænse på 500.000 kr. og op til 1.000.000 kr.

Sikkerhedsstillelse anvendes primært for at sikre bygherren – i disse tilfælde Vordingborg Kommune – mod entreprenørens misligholdelse af kontrakten, herunder bl.a. mangler ved arbejdets udførelse og andre forpligtigelser overfor bygherren.

”Vi har valgt at lytte til byggeriets parter og vores lokale erhvervsdrivende, som havde et ønske om at få grænsen for sikkerhedsstillelse hævet. Det er mit indtryk, at det særligt vil gavne de mindre virksomheder, som ikke er så kapitalstærke,” siger formand for Udvalget for Turisme, Udvikling og
Erhverv, Susan Thydal.

”Hævelsen af grænsen for sikkerhedsstillelse fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr. er samtidig et led i kommunalbestyrelsens arbejde med at gøre Vordingborg Kommune til Danmarks bedste håndværkerkommune,” siger Susan Thydal.

Sikkerhedsstillelse kan ske gennem en bankgaranti eller ved en kautionsforsikring.

Hævelsen af grænsen for sikkerhedsstillelse er også i tråd med de nye Almindelige Betingelser, AB 18 aftalesæt for byggeri.
Betydelige besparelser i budgetkatalog 2020-23 fra Vordingborg Kommune

Kommunalbestyrelsen er nu i gang med budgetarbejdet for 2020 – 2023. Som element i dette er der bestilt et Budgetkatalog med omprioriteringsforslag på ca. 50 mio. kr. Hvor meget der præcist skal findes i omprioriteringer, besparelser eller øgede indtægter vides først til august, når kommunen kender indtægterne fra skatter og udligning. Alle har nu mulighed for at kommentere Budgetkataloget, så politikerne kender alle synspunkter til de enkelte forslag, når budgetforhandlingerne går i gang til august.

”Det er rettidig omhu”.
Sådan lyder det fra borgmester Mikael Smed efter, at arbejdet med budgettet for
2020 – 2023, nu går ind i en ny fase.

Budgetterne for årene
2020 – 2023 viser en betydelig ubalance, og derfor skød Udvalget for Bosætning,
Økonomi og Nærdemokrati allerede for et par måneder siden en budgetproces i
gang, som skal afdække mulighederne for at bringe balance mellem indtægter og
udgifter. Det kan ske enten ved at reducere udgifterne, øge indtægterne eller
en kombination af begge dele.

Der er nu udarbejdet et
budgetkatalog for 2020, hvori der er input fra både MED-udvalg, administration,
direktion og chefgruppe. Budgetkataloget består af forslag til øgede indtægter samt
forslag til besparelser og  omprioriteringer
for sammenlagt ca. 50 mio. kr.

”Det er nødvendigt at
skabe et budget, som gør at kommunens fremtidige økonomi er robust. Derfor er
det vigtigt, at vi er godt i gang allerede nu. Og ja, vi kunne vælge at trække på
kassebeholdningen, men det er ikke holdbart, og vil bare gøre udfordringerne næste
år endnu større,” siger borgmester Mikael Smed.

Ubalancen lyder som
udgangspunkt på 75-100 mio. kr. i budgettet for 2020 og frem, og skyldes først
og fremmest, at det ekstraordinære finansieringstilskud – som udgør 42 mio. kr.
i 2019 – ikke er indregnet i 2020, da det først bliver aftalt som led i de
kommende aftaler med regeringen om kommunernes økonomi.

Samtidig er
forventningerne til statstilskuddet beregnet ud fra vigende beskatningsgrundlag
for både ejendomsværdier og indkomster, hvilket giver faldende indtægter.
Derudover oplever Vordingborg kommune – ligesom alle andre kommuner – et
markant demografisk udgiftspres og et pres på det specialiserede socialområde,
hvilket betyder stigende serviceudgifter på velfærdsområderne.

”Det betyder, at
udgifterne skal mindskes. Det er mange penge, og alle muligheder er derfor
åbne, men det skal ske på en social ansvarlig måde. Der kan godt blive tale om
servicereduktioner, men der bliver ikke tale om bare blindt at skære ned. Udgangspunktet
er i videst muligt omfang at forsøge at fastholde serviceniveauet fx gennem
ændrede arbejdsgange, omorganiseringer og digitaliseringer,” siger Mikael Smed.
Han tilføjer, ”Og så skal vi huske, at det er direktionens forslag, og at vi
først i august ved, hvordan vores samlede situation er, og hvilket problem vi
reelt skal have løst, og dermed hvad behovet er for at gøre brug af
omprioriteringsforslagene”.

Frem til august vil
budgetkataloget være i høring hos de høringsberettigede parter og til drøftelse
i MED-systemet, så alle medarbejdere får mulighed for at komme med deres
holdninger til de i alt 69 forslag. Håbet er, at den åbne proces sikrer, at
alle relevante bemærkninger er fremført, og at Kommunalbestyrelsen således har
et velbearbejdet og velbelyst beslutningsgrundlag at arbejde ud fra, når
aftalerne om budget 2020 og frem skal indgås.

Fagudvalgene drøfter
forslagene på møderne i maj og juni måned, og borgerne involveres på et
borgermøde i august. Først på det tidspunkt kendes de endelige rammer for
budgettet, og det står klart hvor meget af indholdet i budgetkataloget, det er
nødvendigt at benytte. Den 30. august holder Kommunalbestyrelsen budgetseminar
igen.
Sorteret affald bliver ikke blandet igen, lover skraldefirma

Oven på TV Øst’s afsløring af at enkelte skraldemænd blandede restaffald og madaffald sammen, så forsikrer både Urbaser og deres ansatte, at det ikke vil ske igen, og at affaldet fremover fordeles i de korrekte rum i bilen.

Optagelser foretaget af TV Øst viste desværre, at enkelte tømninger af affaldsbeholdere med to rum med henholdsvis restaffald og madaffald er blevet tømt direkte op i rummet med restaffald.
Heldigvis er der intet, der tyder på, at det har været et udbredt fænomen, hvilket blandt andet understreges af de store mængder madaffald, der er indsamlet i Vordingborg Kommune i de første tre måneder af 2019.

Vordingborg kommune tog hurtigt hånd om sagen og bad Urbaser, om en redegørelse for, hvordan de vil sikre, at det ikke sker igen.

Urbaser beskriver i redegørelsen flere tiltag, der er iværksat for at sikre korrekt tømning af beholderne:

 • Alle medarbejdere har været indkaldt til informationsmøde vedr. det skete.
 • Samtlige medarbejdere vil få gentaget instruks i korrekt tømning, og medarbejderne skal underskrive, at de har modtaget og forstået instruksen om, at der kun må være én to-kammer beholder på liften ad gangen.
 • Derudover er medarbejderne blevet informeret om, at hvis de, mod forventning, ikke overholder instruksen vil dette få øjeblikkelige konsekvenser for ansættelsesforholdet.

I en udtalelse fra skraldemændene står der bl.a.:

”Alle skraldemændene i Vordingborg er enige om at beklage, og ønsker hurtigst muligt at genvinde tilliden fra Vordingborg Kommune. Vi bakker selvfølgelig op om, at borgerne skal sortere, og at vi tømmer korrekt.”

Ifølge formand for Udvalget for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen, er udvalget meget tilfredse med, at Urbaser tager situationen så alvorligt.

Sagen blev drøftet på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 9. april 2019. Her blev det besluttet, at det iværksættes, at alle beholdere registreres elektronisk, i det øjeblik de er sat på liften på skraldebilen. En registrering af hvilken beholder, der er tømt på hvilken bil, samt hvornår, vil medvirke til korrekt tømning af beholderne.

De nye beholdere, der blev leveret i efteråret, er allerede forsynet med stregkode med adresse og en såkaldt RFID-tag, der gør det muligt at lave denne registrering.

Else-Marie Langballe Sørensen understreger, at Udvalget for Klima og Miljø har genoprettet tilliden til Urbaser. Hun håber, at borgerne også har tillid til skraldemændene, da det er vigtigt, at man stadig sorterer sit affald.

De nye affaldsbeholdere
DGI Huset danner rammen, når Vordingborg Kommune næste gang byder tilflyttere velkommen

Det sker lørdag den 27. april kl. 9-13, og programmet byder på noget for børn og voksne i alle aldre.
Kan du fristes af en gratis tur i vandhuset? Måske en guidet bustur på Sydsjælland eller Møn/Bogø? Hvad med leg i hallen og slikpose til børnene? Lidt morgenmad. Og en veloplagt borgmester, der fortæller om kommunens herligheder.
Der kommer også fire lokale foreninger forbi, der viser deres aktiviter frem – selvføgelig med mulighed for at prøve:

 • Street Power
 • Vordingborg Karateklub
 • Vordingborg Fotoklub
 • KiteClub Farø

”Vi har sendt over 1.600 invitationer ud til nye bysbørn over 15 år, der er flyttet til i det sidste halve års tid. Og dem der har børn, må selvføgelig meget gerne tage dem med,” siger borgmester Mikael Smed.
”Det ligger os meget på sinde, at folk får en god velkomst. Det er anden gang, vi inviterer til sådan et arrangement, og vi håber at se rigtig mange børn og unge med deres forældre og bedsteforældre, ” siger han.

Der bliver naturligvis også rig lejlighed til at stille spørgsmål, få en sludder med lokale politikere eller snakke med en ”nabo”. Hele programmet kan ses herunder.

Tilmelding senest søndag d. 21. april

Af hensyn til det praktiske om busture og mad skal man melde sig til arrangementet. Fristen er søndag den 21. april og tilmelding sker online på www.vordingborg.dk/velkomstarrangement .
Hvis du flyttet til Vordingborg Kommune i andet halvår af 2018 eller i januar og februar 2019, har du fået en invitation i din postkasse – husk at tjek den digitale.

Hvis du er flyttet til kommunen i perioden marts og april 2019 er du også velkommen, men den officielle invitation kommer først til det næste arrangement i efteråret 2019.

Program

Lørdag den 27. april 2019 fra kl. 9.00
DGI Huset, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg

Kl. 9.00: Morgenmad og velkomst

Kl. 9.30-10.30

For voksne
– Borgmesteren fortæller om vores dejlige kommune
– Mulighed for en snak med din ”nye nabo”
– Hils på lokale politikere

For børn og unge
– Leg i hallen på air track
– Street Power: Se og prøv parkour eller street dance. Læs mere på www.streetpower.dk
– Vordingborg Karateklub: Se eller prøv sporten. Læs mere på www.vordingborg-karate.dk

Fra kl. 10.30: Vælg mellem …

Guidede busture – til kl. 13

Vælg mellem to ruter:

 1. Sydsjælland
 2. Bogø og Møn
  Turene starter og slutter ved DGI Huset (P-pladsen).
  Obs! Du skal kun vælge en af ruterne i tilmeldingen.

Gratis adgang til vandhuset – for hele familien
Sjov i vandet for børn og voksne. Oplev eller genoplev vores nye, dejlige vandhus.
Læs mere om DGI Huset, husets tilbud og vandhuset: http://www.dgihusetvordingborg.dk

I DGI-huset – til ca. kl. 11.30

Rundvisning i DGI Huset

Mød Vordingborg Fotoklub og se flotte billeder. Læs mere på www.vordingborgfotoklub.dk

Oplev KiteClub Farø, der kigger forbi. Find klubben på Facebook.

DGI Huset Vordingborg
DGI Huset Vordingborg
Vordingborg Kommune nummer et indenfor vandsport

Vordingborg kommune er den kommune i Danmark, der har de bedste muligheder, hvis man vil dyrke vandsport, og er nummer tre hvis man både er til vandsport og skovidræt. Det viser en netop offentliggjort rapport fra Dansk Idrætsforbund om outdooridræt.
Vordingborg Kommune har Danmarks længste kyststrækning på hele 385 km. Nu er det også slået fast, at Vordingborg Kommune er den kommune i Danmark, der har de bedste rammer og muligheder for at udøve vandsportsaktiviteter som blandt andet sejlads, kajakpolo, stand up
paddle, kitesurfing, snorkel og dykning.

”Vi har lagt en stor indsats i at sætte Vordingborg Kommune på Danmarkskortet, som en førende kommune indenfor vandsport, natur og kyst. Det skal både komme vores egne borgere til gavn og være med til at fremme naturturismen. Derfor er vi også super glade og stolte over, at vi er blevet udråbt til den kommune i Danmark, der har de stærkeste tilbud og muligheder for at dyrke outdooridræt. Det er svært at få armene ned, for det er endnu en ting, der gør det attraktivt at flytte til Vordingborg Kommune, Storbyens Forhave. Vi kan tilbyde blandt andet børnefamilier en
hverdag lige midt i unik natur, med de bedste muligheder for at bruge den. Det er også med til at tydeliggøre, at vi er et sted, som folk med interesse for natur og vand vælger at besøge, når de enten skal dyrke deres sport eller planlægge deres næste rejsemål” siger Thorbjørn Kolbo, Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Udover at rapporten placerer Vordingborg Kommune som nummer et og tre på listen over de kommuner, der har flest muligheder inden for vandsport og skovidræt, så peger rapporten også på, at de fleste kommuner skal være bedre til at formidle og gøre outdooridrætten mere synlig, blandt
andet på kommunernes egne hjemmesider, dette gælder også for Vordingborg Kommune.
”Det er glædeligt, at vi er den bedste kommune i Danmark, når det gælder muligheder og arealer til udfoldelsen af outdooridræt. Vi har hele tiden fokus på, hvordan vi kan udvikle nye mountainbikespor, vandreruter, snorkel- og dykkerspots og meget mere i hele Vordingborg Kommune. F.eks. har vi med lanceringen af ”Blå Eventyr” taget et aktivt valg om, at sætte fokus på livet i, over og under vandet, samt at flest muligt skal have mulighed for at bruge de mange muligheder, vi har at tilbyde. Vi vil selvfølgelig kigge nærmere på, hvordan vi får vores budskaber bedre og bredere kommunikeret ud, så endnu flere kan få glæde og gavn af vores mange vand- og idrætsfaciliteter” siger Jesper Kjærulff, Chef for Afdelingen for Kultur og Fritid.

Analysen er foretaget af Danmarks Idrætsforbund, som har analyseret arealer og faciliteter til outdooridræt. Det er første gang, at mulighederne for at dyrke idræt i naturen er blevet kortlagt i landets 98 kommuner. DIF og DGI har en målsætning om, at gøre Danmark til verdens mest
idrætsaktive nation.
”Det er Vordingborg Kommune selvfølgelig glade for at kunne understøtte med de mange muligheder, indenfor skovidræt og vandsport” siger udvalgsformand Thorbjørn Kolbo og slår samtidig fast, at Vordingborg Kommune fortsat vil arbejde på at udvikle mulighederne og tilbuddene, gerne sammen med DIF og DGI.
Udviklingsplaner for havne og kyster i købstæderne Præstø, Stege og Vordingborg

Gennem flere år har der været dialog og idéoplæg til nye og bedre faciliteter og aktivitetsmuligheder i både Vordingborg Nordhavn og Præstø havn samt en samlet helhedsplan for Stege kyst. På den baggrund igangsættes nu et fælles koordineret forløb om at udarbejde tre strategisk-fysiske udviklingsplaner under den fælles overskrift ”BY OG VAND”.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og
vandrelaterede aktiviteter i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege. Den enkelte udviklingsplan skal vise langsigtede og innovative helhedsløsninger for fritidstilbud, havne- og vandsportsaktiviteter for de mange aktive borgere, der nyder de muligheder byen, naturen og vandet tilbyder.
Det skal være løsninger, der tager afsæt i og under støtter kulturarven og de stedsspecifikke særkender og potentialer, hvert områder byder på og skaber en ny kobling mellem by og kyst/havn, med arkitektonisk og kunstnerisk bearbejdede og udformede byrum og vandrum, der
fremmer fællesskabet og livet i byen. Den skal samtidig håndtere udfordringen med havvandsstigning og gentagne højvandshændelser ved klimasikring, ved at arbejde med vandet som en styrke, der binder by og vand sammen.

Arbejdet starter op i april og forventes færdigt med udgangen af 2019.
”Udviklingsplanerne vil blive udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med byerne og havnenes parter og med borgerne generelt, og der vil i hele forløbet være en digital dialogportal for hver udviklingsplan, hvor vi informerer om nyt om planerne, og hvor borgerne kan komme med forslag og idéer og drøfte dem med os og med hinanden. Derudover inviterer vi selvfølgelig oså til borgermøder i alle tre byer i starten af forløbet, så vi får alle idéer med i processen,” siger planchef Anja Valhøj.

”Der er masse af idéer og ønsker til faciliteter og aktiviteter, men også masser af forskellige interesser i forhold til hvordan områderne skal udformes og anvendes, og det skal vi finde ud af sammen, så vi kan få lavet udviklingsplaner, der opfylder borgernes ønsker og behov og interesser. Men det er selvfølgelig Kommunalbestyrelsen, der i sidste ende godkender planerne,” siger hun.

De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne. Foreløbig har kommunalbestyrelsen afsat knap otte mio. kr til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering.

Opgaven med de tre parallelle udviklingsplaner skal udarbejdes i samarbejde med eksterne rådgivere, og er sendt i offentligt udbud på www.udbud.dk den 7. marts som en samlet opgave.

”Dermed håber vi at få stærke tværfaglige teams med et fagligt bredt grundlag til at byde på opgaven. Som det allerførste vil der blive holdt møder lokalt med havnens og byens parter, hvor vi orienter om og drøfter processen, så vi kan få deres betragtninger med. Så snart vi i starten af april
har valgt rådgiver bliver arbejdet sat reelt i gang. På det tidspunkt vil vi informere mere om projektet, tidsplanen og processen i hver enkelt by,” siger Anja Valhøj.
13 kandidater til årets Integrationspris 2018 i Vordingborg kommune – prisoverrækkelse d. 21. november

Det er tredje år i træk at Integrationsrådet i Vordingborg Kommune uddeler en Integrationspris, og i år er der hele 13 kandidater til at modtage prisen.

Med Integrationsprisen ønsker Integrationsrådet at anerkende det engagement og den indsats, der ydes mange forskellige steder for at skabe en vellykket integration for kommunens borgere med minoritetsbaggrund. De 13 kandidater viser netop bredden og omfanget af den indsats, der ydes –
både i privat, offentligt og frivilligt regi. Integrationsrådets formand Drissia Knudsen udtaler:
”Jeg bliver så glad, når jeg læser alle de gode indstillinger. De fortæller på hver deres måde en god historie om integration, og hvad der skal til for, at det kan lykkes – både for de flygtninge og indvandrede der kommer hertil, men også for os som kommune og fællesskab. ”

Integrationsprisen kan tilfalde såvel enkeltpersoner som virksomheder, foreninger eller offentlige arbejdspladser

I sin udvælgelse af prismodtageren lægger Integrationsrådet i korte træk vægt på vedholdende arbejde, nytænkende tilgang, fastholdelse af gode initiativer, inspiration af andre samt aktiv deltagelse i lokalsamfund.

I de tre år, hvor Integrationsrådet har uddelt Integrationsprisen, er der støt og roligt kommet flere kandidater til prisen – fra 2 kandidater i 2016 til 13 kandidater i 2018, og det glæder rådets formand:
”Det er så vigtigt, at det gode arbejde med integration bliver synligt, og det kan en indstilling til Integrationsprisen bidrage med. Og selvom vi ikke kan give prisen til alle kandidaterne, så er de for os i Integrationsrådet alle sammen vindere, fordi de gør en forskel. ”

Prisoverrækkelse – onsdag den 21. november

Borgmester Mikael Smed vil offentliggøre årets prismodtager og overrække Integrationsprisen 2018 til en modtager, der gør en ekstra indsats for at styrke kulturel mangfoldighed og integration.

Prisoverrækkelse finder sted i Byrådssalen på rådhuset i Vordingborg, onsdag den 21. november kl. 17.00 – 19.00. Der er mulighed for at møde årets prismodtager, de øvrige kandidater og Integrationsrådets medlemmer. Der vil være musik og kage.

De 13 indstillede kandidater til Integrationsprisen 2018 er:

Frivillige / privatpersoner

 •  Kirsten Rasmussen, leder af integrationsgruppen i Røde Kors i Vordingborg; fordi hun viser stor medmenneskelig forståelse og handlekraft, når borgere har brug for hjælp. Hun er en ildsjæl, der følger de nye borgere, står i spidsen for ugentlig kvindecafé, opstarter cykelkursus mm.
 • Layla Aldainy, aktiv borger i sit lokalområde; fordi hun gør en kæmpe forskel for nye familier ved at yde tolkehjælp, når nye børn skal integreres i skolen, er aktiv til forældremøder og arrangementer, og fordi hun altid holder sit hus åbent for alle børn og forældre.
 • Røde Kors i Vordingborg; fordi de arbejder målrettet på at hjælpe flygtninge/indvandrere til at opnå netværk og fodfæste på arbejdsmarkedet. I deres caféer arbejdes der bl.a. med identitet og forståelsen for den danske kultur og det danske arbejdsmarked.
 • Røde Kors i Præstø; fordi de har et stort fokus på at få flygtninge etableret på det danske arbejdsmarked, og har bred kontakt til lokale virksomheder samt til jobcentret. De gør også en stor indsats for at hjælpe familier og vedligeholder kontakten gennem møder og aktiviteter.

Private og statslige virksomheder

 • Per Ingemann, ejer af Ingemann’s bilpleje; fordi han tager et socialt ansvar ift. at få nye borgere i job, udviser stor tålmodighed med de sproglige udfordringer, stiller cykel til rådighed, så praktikanter kan komme frem og giver plads til den lange proces, hvor integration skabes.
 • Kulturmentorerne, hos ATP Vordingborg; fordi de hjælper med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads med en dansk kultur og et nyt sprog. Gennem relationen til deres mentees skaber de nærhed og nysgerrighed, og hjælper mentees med at få øjnene op for deres egne kompetencer.
 • Kantinen, hos ATP Vordingborg; fordi kantineleder Cecilie Flændsdal Specchio sammen med sit personale løfter ATP’s arbejde med udsatte grupper på arbejdsmarkedet på en helt særlig måde med deres utrolige gejst, teamspirit, faglighed, nysgerrighed, tålmodighed og humor.
 • ATP i Vordingborg v. koordinator Melanie Manett Schilling og kantineleder Cecilie Flændsdal Specchio, fordi der hos ATP er etableret et virksomhedscenter, hvor man arbejder målrettet for at integrere flygtninge/indvandrere. ATP giver deres de nye borgere en solid ballast, tryghed og erfaring.

Offentlige arbejdspladser og ansatte

 • Randa Hakim og Marianne Stougaard-Nexø, sundhedsplejersker i kommunen; fordi de formår at kombinere en faglige professionalisme med stor medmenneskelighed, og har startet en multietnisk mor- barn gruppe, der styrker mødrenes netværk og giver viden om forældrerollen i Danmark.
 • Asaad Mustafa Muhammad, mentor for integrationsborgere i kommunen; fordi han navigerer på tværs af kulturer, religioner og sprog, og skaber resultater, fordi han formår at oversætte ”drømmen om det gode liv” på en måde, så det giver mening for den enkelte borger.
 • Helle Lundby, virksomhedskonsulent for integrationsborgere i kommunen; fordi hun sammen med virksomheder spotter mulighederne i umulighederne. Hun er både faglig og menneskelig dygtig til sit arbejde, og formår med sin skraphed og skarphed, altid at sige tingene med et glimt i øjet.
 • Vordingborg Kommunes Ejendomscenter v. Driftsleder Benjamin Christensen og Rengøringsleder Marianne Johnson; fordi de arbejder målrettet mod at integrere flygtninge/indvandrere på deres arbejdsplads via rummelige forløb. De tager et sociale ansvar og forstår at udvikle på de ressourcer, der ligger hos målgruppen.
 • Distrikt Rosenvang v. Ulla Krøger; fordi hun arbejder målrettet mod at opkvalificere og afklare flygtninge/indvandrere for, at de på sigt at kan indgå i den kommende gruppe af faglærte SOSU-personale.

Få mere information om Integrationsprisen:  vordingborg.dk/integrationspris
Vordingborgs erhvervsklima forbedret for tredje år i træk

For tredje år i træk rykker Vordingborg Kommune op af listen i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. I år placerer kommunen sig som nummer 66, hvilket er fem pladser bedre end sidste år.

Vordingborg Kommune bliver i år placeret som nr. 66 i DI’s årlige undersøgelse af de danske kommuners erhvervsklima. Det er fem pladser bedre end sidste år og en fortsættelse af de sidste tre års positive udvikling, hvor kommunen har flyttet sig 30 pladser frem på listen.

”Det viser, at vores gode dialog og konstruktive samarbejde med de lokale virksomheder, DI Sydsjælland og Vordingborg Erhvervsforening bærer frugt” lyder det fra borgmester Michael Seiding Larsen. Han er især tilfreds med, at de 64 lokale virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, har vurderet, at kommunes overordnede erhvervsvenlighed er blevet langt bedre end tidligere: ”Det giver os et rigtig godt afsæt for at kunne fortsætte fremgangen i samarbejde med vores lokale erhvervsliv” siger borgmesteren.

Placeringen som nr. 66 er det bedste resultat Vordingborg Kommune har opnået i de otte år undersøgelsen har eksisteret. Formand for Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Erhverv A/S Christian Brix-Hansen ser også positivt på, at Vordingborg Kommune igen i år rykker frem på listen: ”Kommunernes fokus på det lokale erhvervsliv er en vigtig forudsætning for virksomhedernes vilkår og vækstmuligheder. Så det er meget positivt, at Vordingborg Kommune fortsætter fremgangen. Vi er nået et godt stykke vej, men vi er ikke i mål endnu. Vores mål er stadig, at vi skal op i den bedste tredjedel i landet. Det er et langt og sejt træk, så vi skal holde fast i den gode udvikling” siger han.

Udover at være gået 15 pladser frem i kategorien ”virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden” er Vordingborg Kommune også rykket 19 pladser frem på ””kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet” og ligger nu som nr. 21 i landet. Derudover er kommunen rykket 22 pladser frem i kategorien ”Erhvervsgrunde med plads til udvikling” og 7 pladser frem på ”kommunes indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder”. Vordingborg Kommune fastholder også sin 1. plads i kategorien ”Dækningsafgift”, hvilket skyldes at virksomheder i Vordingborg Kommune ikke betaler dækningsafgift.

Formand for Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg Asger Diness Andersen glæder sig over resultatet og fremhæver også samtidig, at arbejdet ikke er slut endnu. ”Det er vigtigt for kommunens fortsatte udvikling, at vi kan tilbyde erhvervslivet gode forhold. Det arbejder vi på hver eneste dag, og det vil vi fortsætte med at gøre” siger han. Udvalgsformanden fremhæver blandt andet et nyt
skole-virksomhedssamarbejde, som et af de initiativer, der skal knytte erhvervslivet og kommunen tættere sammen. Blandt andre initiativer er udvidelsen af Vordingborg Havn, et erhvervsnetværk for underleverandører til Storstrømsbroen og Kriegers Flak Havmøllepark, hævelsen af grænseværdierne for hvornår entrepriser bliver udbudt og nedsættelsen af en erhvervstaskforce, der på tværs af de kommunale fagområder afdækker indkomne erhvervssager og sikrer en effektiv intern koordinering og samarbejde med bl.a. Vordingborg Erhverv A/S.

Kilde. Vordingborg Kommune
Kom med input til Vordingborg Kommunes budget 2018

Politikerne i Vordingborg inviterer nu alle til at komme med input til budgettet for 2018. Det sker ved et borgermøde på Vordingborg Rådhus torsdag den 7. september.

Inden Kommunalbestyrelsen går i gang med de politiske forhandlinger om kommunens budget for 2018, så inviteres alle borgere nu til, at komme med inspiration til hvad de gerne ser, at næste års budget indeholder.

”På borgermødet vil vi fortælle om kommunens aktuelle økonomiske situation, og hvilke udfordringer vi står med. Samtidig kan vi få borgernes bud på, hvad de mener vi bør prioritere, hvis
der er råd til nye tiltag,”siger borgmester Michael Seiding Larsen.

Kommunalbestyrelsen holder fredag den 1. september 2017 et indledende budgetseminar vedr. budget 2018-21. Her får kommunalbestyrelsens medlemmer et mere præcist overblik over, hvordan økonomien ser ud.

”Derfor vil vi på borgermødet kunne fortælle, hvilket frirum der er, når vi skal til at forhandle budgettet i Kommunalbestyrelsen, og dermed også hvor store muligheder der er for eventuelt at
lave nye tiltag,” siger borgmesteren.

Der kan ikke gives garanti for, at de forslag der kommer på borgermødet indarbejdes i næste års budget. ”Men vi lytter til hvad borgerne siger, og vi vil behandle hver enkelt forslag seriøst og overveje mulighederne,” siger borgmesteren.

Borgermødet finder sted: Torsdag den 7. september 2017 kl. 18.30 i Kantinen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Kommunen er vært ved en kop kaffe, the eller vand.

Program:

Kl. 18.30            Velkomst v/ Borgmester Michael Seiding Larsen
Kl. 18.40            Orientering om kommunens aktuelle økonomiske situation og udfordringer v/ Borgmester Michael Seiding Larsen
Kl. 19.00            Stande for samtlige udvalg – Hvad optager udvalgene lige nu, og hvad er udviklingsperspektiverne og udfordringerne i 2018 v/ Formænd- og næstformænd for udvalgene
Kl. 20.30            Opsamling i plenum og afrunding på dagen.

Mødet forventes at slutte ca. kl. 21.00.
En unik mad- og musikoplevelse på Danmarks Borgcenter

Fotograf: Stéphane Tran Ngoc

Torsdag d. 2. februar kl. 18.30 inviterer Museum Sydøstdanmark og Ensemble Storstrøm til koncert Wienerklassik med franske accenter på Danmarks Borgcenter.

Aftenen starter i vores hyggelige Restaurant Borgen, hvor gæstekok Jimmi Keis Thomsen til lejligheden har skabt en delikat og fransk inspireret Wiener anretning bestående af: Rimmet torsk med jordskokker og sprød serano-skinke, Rillette af and, frisé salat, balsamico vinaigrette og sprød toast og Fransk løgtærte med glaserede rødløg tilsmagt med timian. Dertil serveres et glas rød- eller hvidvin.

Med behagelig mæthed fortsætter aftenen på Danmarks Borgcenters stemningsfyldte amfiscene, hvor Ensemble Storstrøm vil underholde med et program bestående af en spændende musikalsk kombination af wienerklassiske værker og franske komponister. Den kendte wienerklassisk lyd opstod i den østrigske hovedstad 1750-1820, hvor nok Mozart er den mest berømte komponist.

Ensemble Storstrøm består af Mette Franck på harpe, Gunnar Eckhoff på fagot, Elaine Ruby på clarinet og Svend Melbye på fløjte. De vil fremføre musik af blandt andre store komponister som Francoise Devienne, Mozart og Debussy.

Deviennes musik er wienerklassisk på den franske måde. Han optrådte på Mozarts tid både med fagot og fløjte, og musikken er yndefuld og elegant, krydret med virtuose passager. Mozart skrev sine Trio-Divertimenti for tre bassethorn. De var tilegnet hans ven, klarinettisten Anton Stadler, som havde introduceret ham for bassethornet. Siden er musikken skrevet om for forskellige trio-kombinationer, hvoraf udgaven for fløjte, klarinet og fagot, er den mest udbredte.

Koncertens franske accenter er iblandet en drømmeverden af franske klange. Debussy komponerede sine seks ”antikke indskrifter” under indflydelse af tekster fra digteren Pierre Louÿs, som igen havde ladet sig inspirere af erotiske digte fra antikkens Grækenland. Her optræder bl.a. en ægyptisk pige, en danserinde med små bronzeklokker, sommervindens Gud, Pan og det hele ånder af sanselig impressionisme. Debussys komponerede oprindeligt musikken for firhændig klaver, men da originaludgaven er gået tabt, vil det være en rekonstrueret udgave iklædt en helt ny instrumentation fra mester Rosing-Schows hånd.

Der bydes desuden på yderligere franske lækkerier af Jean Cras, Eugene Bozza og en venetiansk Barcarolle af Henri Sauguet.

Der serveres en kop kaffe/te i pausen.

Pris for hele arrangementet 225 kr / 205 kr for årskortholdere
Pris kun for koncert 75 kr
Billetter købes på Næstved Museum, Køge Museum eller online på www.danmarksborgcenter.dk

Gebyr 10 kr på alle billetter.

Praktiske oplysninger:

Dørene åbnes til Restaurant Borgen kl. 18.15.

Koncerten begynder kl. 19.30

Koncerten er blevet til i et samarbejde mellem Ensemble Storstrøm, Vordingborg Kommune og Museum Sydøstdanmark

 
Virksomheder ser en fremtid i lystfiskerturismen

fishing zealand

Lystfisker-pakkeferier, nye slæbesteder og flere årlige events. Turismevirksomheder og detailhandelen langs de mønske og sydsjællandske kyster ser både sæsonforlængelse og gode vækstmuligheder i lystfiskerturismen.

Der var flot fremmøde, da Vordingborg Kommune og ‘Fishing Zealand’ samarbejdet onsdag den 2. marts havde inviteret til information og drøftelser af samarbejdsmuligheder om lystfiskerturisme samt om de aktiviteter projektet har skabt i de senere år, og de erhvervsmuligheder som dette arbejde nu afføder.

fishiung zealand møde

“God lystfisketurisme kræver gode fiskevande, og at der værnes om de lokale fiskebestande”. Det var budskabet fra dagens to oplægsholdere, biolog Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommunes Afdeling for Land og Miljø og Niels Lagergård, Fishing Zealands erhvervsklynge-ansvarlige.

“Vi har jo længe set, at lystfiskere har fået øjne op for de herligheder vores kyster byder på. Trolling fiskeri fra Klintholm havn, stangfiskeri fra de mønske og sydsjællandske kyster og især fiskeri efter brakvandsgedder er unikke på Møn og Sydsjælland”, siger formand for Møns Handelsstandsforening Elly Nielsen. “Det er spændende at høre hvor stort et arbejde Vordingborg Kommune og de mange frivillige lystfiskere har gjort og fortsat gør i forhold til vandløbsrestaureringer og fiskenes bestandpleje,” siger hun.

I dag kan man se at det store arbejde har båret frugt. Møns Trolling Klub har således med den årlige Mønske Brakvandscup formået, at skabe en event af international format, som i 2015 trak 70 både til, og som især lokker hollandske og tyske lystfiskere til området.

Vordingborg Kommunes Havne i Klintholm og Stege, understøtter udviklingen både med nye slæbesteder og med skiltning der sikrer at f. eks. reglerne for fiskeri efter brakvandsgedder er synlige for alle lystfiskere.

Fishing Zealand samarbejdet vurderer samtidig, at de nye fredningsbælter for brakvandsgedderne vil have en positiv indflydelse på bestanden og ikke kun skabe flere fisk men også god omtale. Flere internationale magasiner har da også allerede fremhævet Møn og Sydsjællands lystfiske eventyr i de senere år.

”Nu står de mønske Bed and Breakfast-værter klar med lystfiskerpakker, der kan bookes lokale guider, lejes både og købes grej. Og der er sørget for underholdning til lystfiskernes familier, for der er er altid gode shopping og wellness-tilbud i Stege og ikke mindst er der sørget for mad og drikke på de lokale restauranter siger Elly Nielsen.

Mødet viste, at ideerne er mange blandt de lokale virksomheder. De samles nu igen for at planlægge en hel event-uge i efterårsferien med læring og hygge for børn og voksne omkring fisk og fiskeri og ikke mindst en masse gode fangster.

Virksomheder der ønsker at høre mere om Fishing Zealand og erhvervsklyngen kan henvende sig til Vordingborg Kommunes biosfære koordinator Annette Tenberg på mail anrg@vordingborg.dk.

Kilde: Vordingborg Kommune
Vordingborg kommune vil styrke anbragte børns faglighed

Børn anbragt uden for hjemmet klarer sig langt dårligere i skolen end ikke-anbragte børn. Det forsøger Vordingborg kommune at lave om på i tæt samarbejde med Egmont Fondens læringsprogram Lær for Livet. Siden 2013 er 13 anbragte børn fra Vordingborg kommune blevet tilknyttet programmet, og indsatsen ser ud til at virke.

En ungdomsuddannelse er en potentiel beskyttelsesfaktor mod fremtidig arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Derfor gælder det om at få alle med. Men en analyse foretaget af Rambøll på vegne af Egmont Fonden viser, at kun 30 procent af børn, der tidligere har været anbragt uden for hjemmet får en ungdomsuddannelse, mod 79 procent af de ikke anbragte. Og det på trods af at begge grupper har samme begavelse.

En væsentlig årsag er, at børnene bliver mødt med lave krav og forventninger. Det er en udfordring, som Vordingborg kommune siden 2013 har sat sig for at gøre op med. Her har en vigtig faktor været læringsprogrammet Lær for Livet, som gennem mentorordninger og intensive læringsforløb skal understøtte børnene i deres faglige udvikling.

”Når vi arbejder for at hæve elevernes karakterniveau og for, at alle får en ungdomsuddannelse, så er det selvfølgelig meget vigtigt også at få børn og unge, der har været anbragt udenfor hjemmet med. Alt andet ville ikke være at arbejde helhjertet for det. Derfor er jeg tilfreds med at se, at Lær for Livet har skabt gode resultater,” siger formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget Kirsten Overgaard.

Siden 2013 har Vordingborg kommune visiteret 13 anbragte børn til Lær for Livet, og en analyse foretaget af Lær for Livet i 2015 viser, at to ugers intensive læringsforløb har formået at rykke adskillige anbragte børn markant i både matematik og dansk. Ifølge undersøgelsen har børnene haft en gennemsnitlig fremgang på 0,88 læringsår i læsning og 1,13 læringsår i matematik. Det betyder, at børnene på blot fjorten dage har rykket sig mere i matematik, end de i gennemsnit ville på et almindeligt skoleår.

Sagsbehandler Sanne Kieper fra Vordingborg kommunes afdeling for Børn og Familie glæder sig også over resultaterne.

”Anbragte børn klarer sig markant dårligere i skolen end deres klassekammerater, og de færreste formår at gennemføre en uddannelse. Det er et stort problem, da langt størstedelen vil være ude af stand til at klare sig selv, når de bliver voksne. Med Lær for Livet fik vi mulighed for at skabe større fokus på problemstillingen i Vordingborg kommune, og programmet fungerer i dag som en ressourcestærk samarbejdspartner, der kan være med til at styrke børnenes faglige kompetencer og lærelyst,” siger hun.

Fakta: Egmont Fondens Læringsprogram Lær for Livet afholder hvert år en række såkaldte Learning Camps for de 100 anbragte børn, der er tilknyttet programmet. Hvert år visiterer og medfinansierer cirka 34 kommuner i alt 100 anbragte børn mellem 9 og 13 år til programmet.

Kilde: Vordingborg Kommune
Mobil- og bredbåndsmesse 19. september

Den 19. september 2015 kl. 10-16 inviterer Vordingborg Kommune til Mobil- og bredbåndsmesse i VU-hallen i Vordingborg. Messen er både for private og for virksomheder.

På messen vil der være leverandører af mobil og bredbånd og de vil fortælle om dækning og tekniske løsninger.

Formålet med messen er, at give et overblik over hvilke muligheder der er hvis man har problemer med dækningen.

 
Kommunen må ikke have skilte ved “Afkørsel 41”

Afkørsel 41

Ved “Afkørsel 41” – det nye erhvervsområde ved Stensved – havde Vordingborg Kommune opsat “Til salg”-skilte så forbipasserende kunne se, at der var mulighed for at etablere virksomhed på stedet.

Men Vejdirektoratet har nu bedt Vordingborg Kommune om at fjerne de to ”Til salg skilte”. Erhvervsudvalgsformand Asger Diness Andersen er ærgerlig over, at Vordingborg Kommune ikke længere kan bruge skiltene til at synliggøre de ledige erhvervsgrunde.

Den første erhvervsgrund er solgt til A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik, som ønsker at udnytte synligheden og den gode beliggenhed ud til motorvejen samt den hurtige adgang mod København og sydpå. Og med den kommende Femern-forbindelse kommer Afkørsel 41 til at ligge helt centralt mellem København, Hamborg og Berlin. Første virksomheder kan flytte ind til sommer.

Kilde: Vordingborg Kommune
Foreninger får nem adgang til at søge støtte

Vordingborg Kommune har købt adgang til www.puljeguiden.dk hvor frivillige og foreninger nemt kan få et overblik over fonde, puljer og støtteordninger.

Formand for Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget, Eva Sommer-Madsen, fortæller på Vordingborg Kommunes hjemmeside: “Puljeguiden.dk er en god og omfangsrig oversigt, hvor det er muligt at søge målrettet efter puljer, der dækker ens interesseområde. Samtidigt er oversigten overskuelig. Vi tror, at rigtigt mange kan få glæde af siden. Også dem, der ikke er vant til at skrive ansøgninger. Vi håber derfor inderligt, at foreningerne og de frivillige vil kaste sig over puljeguiden og udnytte dens gode muligheder.”

For at få adgang til puljeguiden.dk skal man besøge kommunens Foreningsportal, som findes på foreningsportalen.vordingborg.dk

Læs mere om denne mulighed, klik her.

Husk, at du også kan tilmelde din forening til Vordingborg.net’s nye oversigt over foreninger i Vordingborg Kommune – det er helt gratis.

Det tager kun et øjeblik at blive oprettet og I har selv adgang til at redigere jeres informationer. Se mere her: http://vordingborg.net/forening/

 
6.5 millioner kroner til Vordingborg og ny City Manager

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop uddelt 30 millioner til syv forsøgs-projekter. Og heriblandt er 6.5 millioner kroner til Vordingborg til udvikling af bymidten.

I beskrivelsen af forsøget hedder det:

Danmarks Borgcenter“Ønsker at vende stemning og holdning til byen, at gøre aktiviteter synlige i bymidten, og at skabe rammer for at borgerne mødes og involverer sig. Der etableres nye forbindelser samt ny anvendelse af tomme butikslokaler. Der udvikles og afprøves ny organisationsform med butiksejere, der sammen med handelsforeningen, kunstnere og virksomhedsnetværk skal koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter i byens overskudsrum. Eksempelvis “Byens hus” via nettet “Plug-in”, midlertidige butikker, udstillingslokaler, kampagnekontor for virksomheder. Der vil ske nedrivning af overflødige bygninger, og skabes nye aktiviteter på grundene.”

Derudover har Vordingborg Kommune ansat en ny City Manager, der skal arbejde for udviklingen af alle tre købstæder i kommunen: Vordingborg, Præstø og Stege. Det er Lars Glasow Carlsen, der er ansat på konsulent-basis.

Er du selv interesseret i, at være en del af udviklingen af lokalområdet? Så er der et spændende job ledigt som direktør for VisitSydsjælland-Møn.

Se job-annoncen her: http://www.mercuriurval.com/da/Countries/Denmark/Job-og-karriere/Jobannonce/?ad=33067